In 2005, Le printemps de Chine, an exhibition with Tang Nan Nan, Zhou Xiaohu, Shen Ye, Zheng Huan Guang, Wang Yi Ji, Ling Xi & Fish, Lin Lin & Jia Wen Hou, Joël Bartoloméo, Régis Baudy, Julien Discrit, Jean-Charles Hue, Élodie Huet, Eric Weiss, Philippe Meste, Valérie Mréjen, Fabien Rigobert, Francisco Ruiz de Infante, curated by Qin Jian and Hilde Teerlinck.

Exhibition at Fundació Rafael Tous d'Art Contemporani in Barcelone, Chinese European Art Center in Xiamen, Duolun Museum of Contemporary Art in Shangai, Art Academy University in Nanjing and Fashion and Art Academy in Beijing.