En 2005, Le printemps de Chine, une exposition itinérante avec Tang Nan Nan, Zhou Xiaohu, Shen Ye, Zheng Huan Guang, Wang Yi Ji, Ling Xi & Fish, Lin Lin & Jia Wen Hou, Joël Bartoloméo, Régis Baudy, Julien Discrit, Jean-Charles Hue, Élodie Huet, Eric Weiss, Philippe Meste, Valérie Mréjen, Fabien Rigobert, Francisco Ruiz de Infante, sur un commissariat de Qin Jian et Hilde Teerlinck.

Exposition à la Fundació Rafael Tous d'Art Contemporani à Barcelone, Chinese European Art Center à Xiamen, Duolun Museum of Contemporary Art à Shangai, Art Academy University à Nanjing et la Fashion and Art Academy à Beijing.